Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Jahae Raymakers ("JahaeRaymakers") is een maatschap aangegaan door besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (de "vennoten"). De maatschap is gevestigd te Amsterdam. Een lijst met vennoten wordt op verzoek toegezonden. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door JahaeRaymakers ontvangen opdrachten (met inbegrip van vervolgopdrachten) en ieder daarmee verband houdend feitelijk handelen of nalaten van JahaeRaymakers of enige persoon als bedoeld in de eerste volzin van artikel 15. 

3. Door JahaeRaymakers ontvangen opdrachten worden altijd uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap; dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende wens of bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 tweede lid en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

4. JahaeRaymakers adviseert uitsluitend over en op grond van Nederlands recht, behalve voor zover in de aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging van JahaeRaymakers uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5. JahaeRaymakers adviseert niet over fiscaal recht. 

6. JahaeRaymakers is bevoegd in het kader van de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen namens de opdrachtgever; dat gebeurt zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever, met dien verstande dat lastgeving of opdrachtverlening aan deurwaarders, tolken, vertalers, procureurs en (proces)advocaten zonder overleg kan plaatsvinden. JahaeRaymakers is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van de in de vorige volzin bedoelde derden te aanvaarden. De kosten die voortvloeien uit het door JahaeRaymakers inschakelen van derden komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien JahaeRaymakers derden inschakelt bij de uitvoering van opdrachten, is zij jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden zijn gemaakt (behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van (één of meer van) de vennoten). 

7. Declaraties van JahaeRaymakers dienen binnen veertien kalenderdagen na ontvangst te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever onmiddellijk en zonder aanmaning in verzuim is. Bij het niet tijdig voldoen van enig aan JahaeRaymakers verschuldigd bedrag is de opdrachtgever gehouden zowel alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten als de wettelijke rente aan JahaeRaymakers te vergoeden. 

8. JahaeRaymakers is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te vragen worden voor te verrichten werkzaamheden of te maken kosten. Voor zover de gedragsregels voor advocaten zich daartegen niet verzetten, kunnen werkzaamheden door JahaeRaymakers worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. 

9. De uitvoering van opdrachten door JahaeRaymakers geschiedt uitsluitend voor de opdrachtgever; derden kunnen geen rechten ontlenen aan enige uitlating van JahaeRaymakers bij de uitvoering van opdrachten. 

10. JahaeRaymakers hanteert voor haar dossiers ter zake van opdrachten (processtukken, relevante correspondentie en overeenkomsten) een bewaartermijn van zeven jaren, te rekenen vanaf de datum van (a) het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of (b) het onherroepelijk worden van een rechterlijke uitspraak in de procedure waarop de werkzaamheden betrekking hadden, al naargelang wat eerder gebeurt. Behalve indien zij met de opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomt, is JahaeRaymakers na ommekomst van deze termijn van zeven jaren ontslagen van haar bewaarplicht; zij is dan gerechtigd de betreffende dossiers zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever te vernietigen. 

11. Behalve in geval van schade door opzet of bewuste roekeloosheid van (één of meer van) de vennoten is de aansprakelijkheid van JahaeRaymakers voor schade van de opdrachtgever of enige derde steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JahaeRaymakers wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het betreffende geval voor rekening van JahaeRaymakers komt. Indien om wat voor reden dan ook in het geheel geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van JahaeRaymakers beperkt tot driemaal het aan JahaeRaymakers in de betreffende zaak door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium gedurende het kalenderjaar waarin voor het eerst schade ontstond, tot een maximum van € 100.000. 

12. Behalve in geval van aanspraken door opzet of bewuste roekeloosheid van (één of meer van) de vennoten vrijwaart de opdrachtgever JahaeRaymakers voor alle aanspraken van derden en de door JahaeRaymakers in verband daarmee te maken kosten, voor zover die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Het bepaalde in dit artikel 12 is in het bijzonder ook (maar niet uitsluitend) van toepassing op aanspraken van derden: 

- in verband met de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van die derden; 

- in verband met door die derden gemaakte fouten waarvoor zij rechtstreeks door de opdrachtgever worden aangesproken.

13. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens JahaeRaymakers in verband met de uitvoering van enige opdracht door JahaeRaymakers indien ze niet zijn uitgeoefend binnen twaalf kalendermaanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. 

14. De in deze voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens JahaeRaymakers (waaronder die ten aanzien van enige onrechtmatige daad van JahaeRaymakers), voor zover zulke aanspraken voortkomen uit of verband houden met de uitvoering van enige opdracht door JahaeRaymakers. 

15. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 worden deze voorwaarden mede (als onherroepelijk derdenbeding) bedongen ten behoeve van alle personen die als (directe of indirecte aandeelhouder of bestuurder van enige) vennoot, werknemer, opdrachtnemer of lasthebber voor en tevens namens JahaeRaymakers werkzaamheden hebben verricht bij de uitvoering van enige opdracht. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 kunnen de personen bedoeld in de vorige volzin:

- zich jegens de opdrachtgever op deze voorwaarden beroepen, en gelden de in artikel 12 vervatte vrijwaringsverplichtingen ook ten opzichte van hen; 

- nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van hen bij de uitvoering van enige opdracht als bedoeld in artikel 3, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. 

16. Op de dienstverlening van JahaeRaymakers is een kantoorklachtenregeling van toepassing. De opdrachtgever kan deze opvragen via info@jahae.nl of enige advocaat die de zaak van de opdrachtgever behandelt. 

17. Op alle door JahaeRaymakers ontvangen opdrachten en alle daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen van JahaeRaymakers (waaronder die ingevolge enige onrechtmatige daad van JahaeRaymakers) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

18. Onverminderd het bepaalde in de kantoorklachtenregeling van JahaeRaymakers is de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen ter zake van door JahaeRaymakers ontvangen opdrachten of daarmee verband houdende buitencontractuele verplichtingen van JahaeRaymakers (waaronder die ingevolge enige onrechtmatige daad van JahaeRaymakers). Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet indien bij enig geschil de woonplaats of gewone verblijfplaats van de opdrachtgever zich buiten Nederland bevindt en JahaeRaymakers dat geschil voorlegt aan de rechter die zonder het bepaalde in de vorige volzin rechtsmacht heeft in de betreffende woonplaats of gewone verblijfplaats. 

19. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden door JahaeRaymakers gelden de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf de dag van publicatie op de website van JahaeRaymakers voor alle nieuwe opdrachten. 

20. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld; bij onderlinge strijdigheid is de Nederlandse tekst bindend. 

Amsterdam, December 2022