Wwft VARIA 2018 – Q2

02 mei 2018
Jurjan Geertsma
Met betrekking tot de Wwft wijzen wij u graag kort op het navolgende ontwikkelingen:
  • Stand van zaken wetgevingsproces

De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is volstrekt versplinterd geraakt, waardoor er voor een welwillende instelling weinig touw meer aan vast valt te knopen. Waar moet je op dit moment aan voldoen? Dit is nog steeds de Wwft, zoals in de kern substantieel gewijzigd per 1 januari 2013. Waar mogelijk is het verstandig te anticiperen op de vierde anti-witwasrichtlijn, zoals bekend uit de tekst daarvan zelf en de implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn zoals deze thans in behandeling is bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 14 mei 2018 de memorie van antwoord ontvangen en zal op 29 mei 2018 inbreng leveren voor het nader voorlopig verslag.

Dit geeft de nodige contouren, maar om eerlijk te zijn niet de benodigde duidelijkheid. Als tip wordt meegegeven goed te nadenken over het opstellen en uitvoeren van een risico-beoordeling voor de instelling, bestaande uit procedures en maatregelen om de in kaart gebrachte risico’s te mitigeren en goed te beheersen.
De implementatiewet voor wat betreft het UBO-register heeft nog meer vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat dit eerst in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. Als reden hiervoor wordt de 5e anti-witwasrichtlijn opgevoerd, waarover eind 2017 een politiek akkoord is bereikt en welke 19 april 2018 is aangenomen door het Europees Parlement. Deze richtlijn dient eind 2019 te zijn geïmplementeerd. Nederland loopt op dit moment derhalve maar liefst twee richtlijnen ter implementatie achter.
Wat betreft een aantal vragen en antwoorden over met name UBO’s en PEP’s in de praktijk wordt verwezen naar de lijst van vragen en antwoorden die op 15 mei 2018 is vastgesteld in verband met concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

  • Kenniscentrum WWFT verduidelijkt toepasselijkheid Wwft voor advocaten met betrekking tot de derdengeldrekening

Op de website van het Kenniscentrum Wwft (onderdeel Orde van Advocaten Den Haag) is toegelicht hoe toepasselijkheid van de Wwft moet worden gezien met betrekking tot de derdengeldenrekening (voor advocaten):
“Advocaten die gebruik maken van een Stichting Beheer Derdengelden die hen ter beschikking staat, vallen daarmee niet automatisch onder de werking van de Wwft. Daar is eerst sprake van indien aan dit gebruik van de derdengeldrekening geen juridische dienstverlening vooraf is gegaan of het gebruik plaatsvindt naar aanleiding van een verleende dienst die onder de werking van de Wwft valt. Indien een derdengeldrekening wordt gebruikt conform het doel waarvoor de Stichting Beheer Derdengelden is opgericht en voortvloeit uit een zaak die bij de advocaat in behandeling is en waarop de Wwft niet van toepassing is, (zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 Wwft) valt de transactie die op de derdengeldrekening wordt uitgevoerd in beginsel niet onder de werking van de Wwft.”

  • Rechtbank Rotterdam legt (proces/advies)vrijstelling van de Wwft (voor belastingadviseurs) restrictief uit

De rechtbank Rotterdam heeft op 13 april 2018 geoordeeld dat de vrijstelling van de Wwft (in dit geval voor belastingadviseurs) restrictief moet worden uitgelegd. De communicatie met de Belastingdienst betrof een verzoek om toepassing van een fiscale voorziening c.q. kwalificatie van de diensten van de klant, hetgeen volgens de rechtbank geen werkzaamheden zijn ter advisering over het vermijden van een rechtsgeding. Dat een rechtsgeding zich mogelijk zou kunnen aandienen is daarbij niet relevant, want toen nog niet duidelijk. Deze beslissing, hoewel nog in eerste instantie uitgesproken, is niet alleen voor belastingadviseurs maar ook voor advocaten en notarissen van belang.

  • FIU jaaroverzicht 2017

Op 22 mei 2018 is het Jaaroverzicht 2017 van de FIU gepubliceerd. De FIU heeft in 2017 40.546 ongebruikelijke transacties verdacht verklaard en overgedragen aan opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. 3.139 transacties werden verdacht verklaard vanwege een mogelijk verband met het financieren van terrorisme, onderzoeken naar contraterrorisme of een verbinding met een uitreis naar gebieden waar Islamitische Staat actief was. Klik hier voor het integrale overzicht.

Nieuws & Publicaties