Wwft varia Q1 2021 | EBA: De risico’s van de-risken!

12 apr 2021
Jurjan Geertsma
Op 3 maart 2021 heeft de Europese Bankautoriteit (EBA) een advies gepubliceerd over de risico's van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dit advies is van belang voor de actuele juridische discussies in Nederland over het beëindigen van zakelijke relaties van bijvoorbeeld rekeninghouders door verschillende banken vanwege hoge risico’s (het de-risken).

In dit advies stelt de EBA vast dat de-risking juist risico's voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met zich meebrengt en blijft meebrengen. De EBA legt uit waarom dit het geval is: omdat klanten die door de-risking worden getroffen, hun toevlucht kunnen nemen tot alternatieve betalingskanalen in de EU en elders om in hun financiële behoeften te voorzien. Als gevolg daarvan kunnen transacties niet langer worden gecontroleerd, waardoor de opsporing en melding van verdachte transacties en, uiteindelijk, de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden bemoeilijkt.

De EBA heeft ook uitgelegd dat de Risk Factors Guidelines duidelijk maken dat de toepassing van een risico-gebaseerde benadering ondernemingen niet verplicht zakelijke relaties te weigeren of te beëindigen ten aanzien van hele categorieën cliënten die geacht worden een hoog ML/TF-risico in te houden, aangezien het risico dat aan individuele zakelijke relaties verbonden is, kan variëren, zelfs binnen één categorie. In de Risk Factors Guidelines worden de factoren uiteengezet waarmee ondernemingen rekening moeten houden bij de beoordeling van het risico voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme dat verbonden is aan een zakelijke relatie of een incidentele transactie, en wordt uitgelegd dat een zorgvuldig evenwicht moet worden gevonden tussen financiële inclusie en de noodzaak om het risico voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme te beperken.

Voorts legt de EBA uit dat de toepassing van risicogevoelige maatregelen meer personen en bedrijven in staat moet stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van gereglementeerde financiële diensten. In het advies over de toepassing van customer due diligence op klanten die bijvoorbeeld asielzoekers zijn uit derde landen of gebieden met een hoger risico, heeft de EBA maatregelen uiteengezet die ondernemingen kunnen nemen om aan de AML/CFT-vereisten te voldoen in situaties waarin een klant niet in staat is de standaard CDD-documentatie te verstrekken, om hen toegang te verschaffen tot financiële basisproducten en -diensten, waaronder een basisbankrekening. Daarnaast herziet de EBA momenteel de Risk-based Supervision Guidelines, waarin zal worden benadrukt hoe belangrijk het is dat de bevoegde autoriteiten via hun sectorale risicobeoordeling een goed inzicht verwerven in het risico op witwassen en financiering van terrorisme, en dat zij als onderdeel daarvan een beter inzicht verwerven in de redenen waarom bepaalde sectoren door de-risking kunnen worden getroffen.

Daarnaast verklaarde de EBA dat de herziene Risk-based Supervision Guidelines van de EBA de bevoegde autoriteiten ertoe zullen verplichten de sectoren te informeren over hun risicobeoordeling en hun verwachtingen op het gebied van het beheersen van dat risico om ervoor te zorgen dat het risico naar behoren wordt beheerst, in plaats van dat klanten worden getroffen door de-risking.

Final Report on Guidelines ML/TF Factors

Op 1 maart 2021 heeft de EBA haar eindrapport gepubliceerd over de richtsnoeren betreffende het cliëntenonderzoek en de factoren waarmee kredietinstellingen en financiële instellingen rekening moeten houden bij de beoordeling van het risico op witwassen en financiering van terrorisme. Deze richtsnoeren zijn geactualiseerd wat betreft sectorale en individuele ML/TF-risicobeoordelingen, customer due diligence maatregelen, onder meer ten aanzien van de UBO’s, risicofactoren voor terrorismefinanciering, en nieuwe richtsnoeren voor opkomende risico's, zoals het gebruik van innovatieve oplossingen voor CDD-doeleinden.

De richtsnoeren zullen in de officiële EU-talen worden vertaald en op de EBA-website worden gepubliceerd. De bevoegde autoriteiten moeten uiterlijk twee maanden na de bekendmaking van de vertalingen meedelen of zij aan de richtsnoeren voldoen. De richtsnoeren zullen drie maanden na de bekendmaking ervan in alle officiële EU-talen van toepassing zijn.

  • Lees hier de bijdrage van Madelon Stevens over hoe banken in toenemende mate vergaande eisen stellen aan klanten en hun bedrijfsvoering en het risico op beëindiging van samenwerking

Jurjan Geertsma adviseert u graag over WWFT-gerelateerde kwesties: neem hier contact met hem op.

Nieuws & Publicaties